Neloset metsän syövereissä

Pähkiksen neljänsien luokkien oppilaat olivat mukana koko koulun metsäilmiötä käsittelevässä projektissa. Oppilaat tutustuivat omien opettajiensa johdolla metsään aiheena ja saivat syventyä asiaan vielä valitsemassaan näytelmä-, video- tai peliryhmässä. Tänään keskiviikkona oppilaat pääsivät esittämään kaikille luokka-asteen oppilaille tuotoksiaan.

img_20161116_112119

Neloset pääsivät tutustumaan ilmiöviikkojen aikana muun muassa metsäaiheisiin näytelmiin.

 

Opetussuunnitelma uudistui – mitä se tarkoittaa?

Uusi valtakunnallinen opetussuunnitelma astui voimaan elokuussa. Mitä uusi opetussuunnitelma tarkoittaa koulun arkipäivässä? Katso alla olevista linkeistä uuden opetussuunnitelman esittelymateriaali ja -videot!

Uuden opetussuunnitelman esittelymateriaali

Uuden opetussuunnitelman esittelyvideo SUOMEKSI

Uuden opetussuunnitelman esittelyvideo RUOTSIKSI

Uuden opetussuunnitelman esittelyvideo ENGLANNIKSI

Kategoriat: OPS

Rehtorin toukotiedote

Koulun perusparannus

Koulun perusparannus tulee tilakeskuksen mukaan valmistumaan sovitussa aikataulussa 12.8. ja aloitamme tulevan lukuvuoden uudistetuissa tiloissa. Luonnollisesti syksyn ensimmäisten viikkojen aikana tyhjennetään muuttolaatikoita ja laitetaan koulun tiloja opetuskuntoon ja tämä saattaa vaikuttaa myös oppilaiden lukujärjestyksiin.

Pähkinärinteen koulun kentällä olevat parakit ovat tulevana lukuvuonna Hämeenkylän koulun käytössä. Alustavien suunnitelmien mukaan Hämeenkylän koulun 6. ja 9. luokkalaiset oppilaat opiskelevat parakeissa. Käytännön asioista sekä Pähkiksen ja Hämeenkylän koulun yhteistyöstä rehtorit käyvät keskustelua tämän kevään aikana.

Koulun kevätjuhla

Koulun kevätjuhla järjestetään koko koululle yhteisesti lauantaina 4.6. kello 8.30 alkaen.

Järjestämme kevätjuhlan ulkona Pähkinärinteen koulun parakkien välissä olevalla hiekkakentällä. Ohjelma on tänä keväänä pelkistetympi, mutta haluamme kuitenkin kokoontua yhteisesti ja hyvästellä yläkouluun siirtyvät 6. luokkalaiset. Mikäli ilma on hyvin sateinen, järjestetään juhla parakkien sisätiloissa. Tällöin huoltajat ette ikävä kyllä voi osallistua juhlaan, koska tilamme eivät riitä. Toivotaan siis aurinkoista päivää!

Henkilöstömuutoksia

Koulumme kuraattori Hannele Räsänen on virkavapaalla maaliskuun loppuun 2017 saakka ja hänen sijaisenaan toimii Kerttu Myllärinen. Toinen kouluterveydenhoitajamme Jasmin Lahtinen on myös virkavapaalla ja hänen sijaisenaan tämän kevään toimii Laura Mäkinen.

Uusi opetussuunnitelma

Olen kuukausitiedotteissa pyrkinyt tutustuttamaan teitä tulevana lukuvuonna vaihtuvaan opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmat ovat luettavissa koulun kotisivuilta (www.pahkis.net) tiputusvalikosta Koulu kohdasta Opetussuunnitelmat. Keskustelua on herättänyt mm. englannin kielen uudistus. Tulevana syksynä siis kaikki alakoulun oppilaat ekaluokkalaisista kuudesluokkalaisiin opiskelevat englannin kieltä.

Viimeisten viikkojen lukujärjestys

26.5. torstaista 2.6. torstaihin koulu alkaa kello 8 ja päättyy kello 12. Perjantaina 3.6. koulu alkaa kello 9 ja päättyy kello 12. Kevätjuhla 4.6. lauantaina kello 8.30.

Kevätterveisin,

Mikko Kyrö

Rehtorin huhtitiedote

Kevät tekee tuloaan ja päivät pitenevät. Oppilaat ovat hienosti tottuneet väistötiloihin ja koulunkäynti sujuu hyvin poikkeusjärjestelyistä huolimatta. Aurinkoisten päivien myötä ensimmäiset ajatukset tulevasta kesästä alkavat varmasti jo hiipiä mieliin. Pari kuukautta tulee kuitenkin vielä jaksaa tehdä töitä ennen kesän alkua.

Uudistuva opetussuunnitelma

Kuva1

Kuva: http://www.oph.fi/download/165207_laajaalainen_osaaminen_juliste.pdf

Yllä olevassa kuviossa kiteytyy uuden opetussuunnitelman ydin. Jokainen oppiaine tulee sisältämään kuviossa esitettyjä laaja-alaisen osaamisen elementtejä. Ne ovat taitoja, joita tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan.

Tässä ote koulumme tulevasta opetussuunnitelmasta, jossa määritellään tarkemmin laaja-alaisia osaamisalueita.

  1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Pähkinärinteen koulussa ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja harjoitellaan arjen koulutyössä. Oppilaat oppivat vahvat perustaidot, jotka ovat elinikäisen oppimisen perusta. Oppimisen strategioita ja erilaisia työskentelytapoja harjoitellaan ikä-/kehitystasolle sopivalla tavalla konkreettisesti tekemällä ja harjoittelemalla yhdessä ja yksilöllisesti. Oppilaita rohkaistaan luottamaan itseensä, löytämään omia vahvuuksiaan ja etsimään uusia tietoja ja taitoja erilaisilla toiminnoilla ja välineillä.

  1. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilaita ohjataan vahvistamaan sosiaalisia perustaitojaan ja kykyä toimia erilaisissa ryhmissä erilaisten ihmisten kanssa. Oppilaita ohjataan arvostamaan elinympäristöään ja omia kulttuurisia juuriaan. Oppilaita ohjataan arvostamaan kaikkia ihmisiä ja kulttuureja sekä noudattamaan hyviä tapoja.

  1. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Oppilaiden arjen taitoja ja itsestä huolehtimista opetellaan jatkuvasti kaikessa toiminnassa. Oppilaille annetaan ikä- ja kehitystaso huomioon ottaen erilaisia vastuita, joista huolehtimalla opitaan vastuunkantoa niin yhteisistä kuin omistakin asioista.

  1. Monilukutaito

Monilukutaitoon kuuluvat laajasti erilaiset tekstitaidot, kuvanlukutaito, digitaalinen lukutaito ja medialukutaito. Monilukutaito on taitoa hankkia, soveltaa ja arvioida tietoa eri muodoissa ja tilanteissa erilaisten välineiden avulla. Se on myös ymmärrystä viestinnän kulttuurisidonnaisuudesta ja väline oman identiteetin rakentamiseen. Pähkinärinteen koulussa panostetaan vahvojen perustaitojen oppimiseen.

  1. Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen

Pähkinärinteen koulussa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmaa. Tämä on nähtävillä Vantaan kaupungin verkkosivuilla. Opiskelussa käytetään tieto- ja viestintäteknologisia välineitä, kuten tabletteja ja tietokoneita.

  1. Työelämätaidot ja yrittäjyys

Oppilaita kannustetaan työskentelemään yhdessä ja huomaamaan oma osuus yhteisessä ponnistuksessa. Oppilaita ohjataan ottamaan vastuuta omista töistään ja saattamaan työt loppuun. Oppilaita kannustetaan oma-aloitteisuuteen, luovuuteen ja itseohjautuvuuteen.

  1. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun. Oppilaille annetaan erilaisia vastuita omista, yhteisistä ja kestävään elämäntapaan liittyvistä asioista. He harjoittelevat yhdessä työskentelyä, oppivat ottamaan huomioon toisensa, antamaan arvoa toistensa mielipiteille ja tekemään yhteisiä päätöksiä.

1B-luokan opettaja

1B-luokan opettaja vaihtui 23.3. Hanna Juuselan jäätyä virkavapaalle. Loppukevään luokkaa opettaa edellisestä lukuvuodesta tuttu Milja Vuoristo.

Kaveritaitokilpailu

Koulussa on parhaillaan menossa Kaveritaitokilpailu, jonka tarkoituksena on kiinnittää erityistä huomiota oppilaiden hyvään käytökseen sekä käytöstapoihin, kuten ruokalakäyttäytymiseen. Näistä asioista on hyvä keskustella myös kotona. Kaveritaitokisa on suunniteltu yhteistyössä Lions Club Pähkinärinteen kanssa.

Mukavaa kevättä,

Mikko Kyrö

Rehtorin maalistiedote

Edellisellä viikolla oli ansaittu talviloma. Toivottavasti lapset viettivät paljon aikaa ulkona liikkuen ja leikkien. Perinteisille talvilajeillekin oli säiden puitteissa mahdollisuus. Viikonloppuna pikkupakkasen lisäksi saimme nautiskella auringon paisteesta.

Remontti edistyy.

Uudistuva opetussuunnitelma

Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan tulevana lukuvuonna 2016-2017. Suurin muutos uudessa suunnitelmassa on oppimiskäsityksen muutos, jossa oppilaasta tulee aktiivisempi ja opettajan rooli muuttuu ohjaavammaksi. Opettajan opettaminen ei katoa, mutta tämän rinnalle tulee uusia tapoja oppia, kuten yhteistoiminnallisuus ryhmissä sekä erilaisten ilmiöiden tutkiminen projektiluontoisesti. Englannin kielen opiskelu alkaa jo ensimmäisellä luokalla ja ruotsin kielen opiskelu kuudennella. Taide- ja taitoaineiden valinnaisuus lisääntyy neljännestä luokasta lähtien ja uutena valinnaisena oppiaineena alakoulussakin opiskellaan kotitaloutta. Historian opiskelun rinnalle tulee yhteiskuntaoppi. Yhteiskuntaoppia opetetaan jo neljännellä luokalla. Biologia, maantieto, fysiikka ja kemia nivoutuvat yhden oppiaineen alle. Tämän oppiaineen nimi on ympäristötieto. Eka- ja tokaluokkalaisten viikkotuntimäärä nousee entisen 19 viikkotunnin sijaan 20 viikkotuntiin. Kolmannella luokalla on 22 viikkotuntia ja neljännellä luokalla 24. Viides- ja kuudesluokkalaisilla viikkotuntimäärä pysyy 25 viikkotunnissa.

Kevään aikana koululla tutustutaan uuteen opetussuunnitelmaan, jotta ensi syksynä koulun toiminta on uuden suunnitelman mukaista. Esimerkiksi tulevan lauantain opettajat käyttävät kouluttautuen tähän uuden opetussuunnitelman vaatimaan muutokseen. Koulutuspäivässä ilmiöpohjaisuudesta ovat puhumassa Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian tutkijat Riikka Hohti ja Erika Maksniemi.

Luokkien väliin on tehty aukot, joihin tulee pariovet.

Uudenlaiset oppimisympäristöt

Uusi opetussuunnitelma haastaa myös perinteiset oppimisympäristöt. Voiko oppimista tapahtua muuallakin kuin oman pulpetin ääressä? Koulumme perusparannus vastaa tähän haasteeseen. Luokkahuoneiden seiniin tehdään pariovet, jotka mahdollistavat kahden luokkahuoneen muuttamisen yhdeksi suureksi tilaksi. Tämä mahdollistaa entistä paremmin sekä luokkien että opettajien välisen yhteistyön. Perusparannuksen yhteydessä myös kalustusta tullaan päivittämään. Kalusteiden monikäyttöisyys, liikuteltavuus ja kodikkuus mahdollistavat uudenlaisia tapoja toimia. Lisäksi käytävätiloja pyritään kalustamaan viihtyisämmiksi, jotta opiskelua voi tapahtua myös luokkahuoneiden ulkopuolella. Perinteisestä ATK-luokasta luovutaan ja tilalle tehdään monitoimitila, jossa oppilaat voivat opiskella ohjatusti projektiensa parissa. Monitoimitila mahdollistaa myös bändisoitto-opetuksen.

Rescuebusters-opetuspeli

Koulumme oppilaat on valittu Syrawise Oy:n kehittämän opetuspelin testaajiksi. Peli käsittelee turvallisuuskasvatusta mm. erilaisissa palo- ja pelastustilanteissa. Oppilaat testaavat peliä tablet-laitteilla. Pelin testaaminen alkaa todennäköisesti maaliskuun aikana ja markkinoille pelin olisi tarkoitus valmistua tammikuussa 2017. Palkkioksi testaamisesta koulu saa oppimispelin käyttöönsä vuoden 2017 ajaksi. Opetuspeliin voi tutustua seuraavien linkkien kautta:

https://www.youtube.com/watch?v=I3KKoEVHzWw

https://www.youtube.com/watch?v=zu-eTDpNCO0