Kaveritaidot kunniaan ja mitaleja kulttuuritaitajille!

Tänään koulun salissa jaettiin mitaleja kulttuurikilpailussa menestyneille sanataitureille sekä kuvataiteen mestareille. Lisäksi käynnistettiin tämän vuoden Kaveritaitokilpailu, jossa luokat pääsevät mittelemään keskenään hyviä tapoja mittaavassa kisassa.

Kulttuurikilpailussa menestyneet oppilaat palkittiin salitilaisuudessa mitalein!

Kaikkien luokka-asteiden oppilaat olivat salissa kuulemassa tämän vuoden Kaveritaitokilpailusta.

Rehtorin huhtitiedote

Kevät tekee tuloaan ja päivät pitenevät. Oppilaat ovat hienosti tottuneet väistötiloihin ja koulunkäynti sujuu hyvin poikkeusjärjestelyistä huolimatta. Aurinkoisten päivien myötä ensimmäiset ajatukset tulevasta kesästä alkavat varmasti jo hiipiä mieliin. Pari kuukautta tulee kuitenkin vielä jaksaa tehdä töitä ennen kesän alkua.

Uudistuva opetussuunnitelma

Kuva1

Kuva: http://www.oph.fi/download/165207_laajaalainen_osaaminen_juliste.pdf

Yllä olevassa kuviossa kiteytyy uuden opetussuunnitelman ydin. Jokainen oppiaine tulee sisältämään kuviossa esitettyjä laaja-alaisen osaamisen elementtejä. Ne ovat taitoja, joita tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan.

Tässä ote koulumme tulevasta opetussuunnitelmasta, jossa määritellään tarkemmin laaja-alaisia osaamisalueita.

  1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Pähkinärinteen koulussa ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja harjoitellaan arjen koulutyössä. Oppilaat oppivat vahvat perustaidot, jotka ovat elinikäisen oppimisen perusta. Oppimisen strategioita ja erilaisia työskentelytapoja harjoitellaan ikä-/kehitystasolle sopivalla tavalla konkreettisesti tekemällä ja harjoittelemalla yhdessä ja yksilöllisesti. Oppilaita rohkaistaan luottamaan itseensä, löytämään omia vahvuuksiaan ja etsimään uusia tietoja ja taitoja erilaisilla toiminnoilla ja välineillä.

  1. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilaita ohjataan vahvistamaan sosiaalisia perustaitojaan ja kykyä toimia erilaisissa ryhmissä erilaisten ihmisten kanssa. Oppilaita ohjataan arvostamaan elinympäristöään ja omia kulttuurisia juuriaan. Oppilaita ohjataan arvostamaan kaikkia ihmisiä ja kulttuureja sekä noudattamaan hyviä tapoja.

  1. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Oppilaiden arjen taitoja ja itsestä huolehtimista opetellaan jatkuvasti kaikessa toiminnassa. Oppilaille annetaan ikä- ja kehitystaso huomioon ottaen erilaisia vastuita, joista huolehtimalla opitaan vastuunkantoa niin yhteisistä kuin omistakin asioista.

  1. Monilukutaito

Monilukutaitoon kuuluvat laajasti erilaiset tekstitaidot, kuvanlukutaito, digitaalinen lukutaito ja medialukutaito. Monilukutaito on taitoa hankkia, soveltaa ja arvioida tietoa eri muodoissa ja tilanteissa erilaisten välineiden avulla. Se on myös ymmärrystä viestinnän kulttuurisidonnaisuudesta ja väline oman identiteetin rakentamiseen. Pähkinärinteen koulussa panostetaan vahvojen perustaitojen oppimiseen.

  1. Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen

Pähkinärinteen koulussa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmaa. Tämä on nähtävillä Vantaan kaupungin verkkosivuilla. Opiskelussa käytetään tieto- ja viestintäteknologisia välineitä, kuten tabletteja ja tietokoneita.

  1. Työelämätaidot ja yrittäjyys

Oppilaita kannustetaan työskentelemään yhdessä ja huomaamaan oma osuus yhteisessä ponnistuksessa. Oppilaita ohjataan ottamaan vastuuta omista töistään ja saattamaan työt loppuun. Oppilaita kannustetaan oma-aloitteisuuteen, luovuuteen ja itseohjautuvuuteen.

  1. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun. Oppilaille annetaan erilaisia vastuita omista, yhteisistä ja kestävään elämäntapaan liittyvistä asioista. He harjoittelevat yhdessä työskentelyä, oppivat ottamaan huomioon toisensa, antamaan arvoa toistensa mielipiteille ja tekemään yhteisiä päätöksiä.

1B-luokan opettaja

1B-luokan opettaja vaihtui 23.3. Hanna Juuselan jäätyä virkavapaalle. Loppukevään luokkaa opettaa edellisestä lukuvuodesta tuttu Milja Vuoristo.

Kaveritaitokilpailu

Koulussa on parhaillaan menossa Kaveritaitokilpailu, jonka tarkoituksena on kiinnittää erityistä huomiota oppilaiden hyvään käytökseen sekä käytöstapoihin, kuten ruokalakäyttäytymiseen. Näistä asioista on hyvä keskustella myös kotona. Kaveritaitokisa on suunniteltu yhteistyössä Lions Club Pähkinärinteen kanssa.

Mukavaa kevättä,

Mikko Kyrö

Kaveritaitokilpailu 2016

Kaveritaitokilpailun kesto on tänä vuonna 4 viikkoa, 7.3.-1.4. Viikolla 9 (29.2.-4.3.) mahdollisuus suunnitella kilpailua oman tiimin kanssa ja ideoida luokan kanssa yhdessä luokan tavoitteet.

Kaveritaitokilpailun teema hyvät tavat.

Kukin luokka-aste kilpailee omassa sarjassaan (väistötilanteesta johtuen). Jokaisen luokka-asteen voittaja saa palkinnoksi ratagolfkerran ja jäätelöt toukokuussa.

Kuudesluokkalaiset kilpailevat Tuomelan koulun kilpailussa. Pähkiksen ja Tuomelan kuudesluokkalaiset muodostava oman sarjansa, jonka palkinnoksi leijonat lahjoittavat Linnanmäkiliput.